Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách đăng ký Học bổng KKHT HK2 2021-2022 và Học bổng Ngoài ngân sách HK1 2022-2023

Phòng công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký xét các loại học bổng trong HK1 Năm học 2022-2023 theo Thông báo số /TB-ĐHCNTT ngày 05/10/2022:

1. Danh sách đăng ký Học bổng Khuyến khích học tập:

Sinh viên kiểm tra danh sách tại đây: https://link.uit.edu.vn/HB-KKHT2-2021-2022

(Có thể sử dụng Ctrl+F để tìm kiếm theo tên, để bảo mật thông tin sinh viên, MSSV đã được ẩn 2 số cuối)

Phản hồi sai sót, thắc mắc tại forum: https://forum.uit.edu.vn/node/559281

Các mốc thời gian dự kiến tiếp theo sẽ thông báo sau khi ban hành kết quả Điểm rèn luyện chính thức

Lưu ý

 • Đây là danh sách sinh viên đăng ký không phải danh sách được xét nhận học bổng.
 • Sinh viên kiểm tra và phản hồi sai sót ngay tại topic này nhất là đối với trường hợp sinh viên chuyển ngành, chuyển lớp.
 • Danh sách xét học bổng HK2 2021-2022 sẽ xét theo lớp của sinh viên tại HK2 2021-2022
 • Lưu ý sinh viên các chương trình, lớp sau không thuộc diện xét HB KKHT đợt này:
  • Chương trình liên kết BCU (Có chính sách học bổng riêng)
  • Chương trình Văn bằng 2
  • Sinh viên học quá thời gian thiết kế chương trình đào tạo (Khóa 2018 trở về trước, trừ lớp CTTT2018)
  • Sinh viên khóa 2022 (Chưa đến học kỳ được xét HB KKHT)

2. Danh sách đăng ký Học bổng Ngoài ngân sách:

Sinh viên kiểm tra danh sách tại: https://forum.uit.edu.vn/node/559282

Danh sách này áp dụng cho các học bổng ngoài ngân sách triển khai từ 10/10/2022 - 10/4/2023. Khi có học bổng ngoài ngân sách phù hợp với tiêu chí sinh viên đã đăng ký, Phòng CTSV sẽ gửi thông tin đề nghị sinh viên làm hồ sơ theo tiêu chí của từng học bổng.

Sinh viên nên chuẩn bị sẵn các giấy tờ sau để thuận tiện trong quá trình làm hồ sơ:

 • Tài khoản ngân hàng.
 • Các giấy tờ minh chứng khó khăn.
 • Các giấy tờ minh chứng thành tích, giải thưởng.