Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách đăng ký Học bổng KKHT HK1 2021-2022 và Học bổng Ngoài ngân sách HK2 2021-2022

Phòng công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký xét các loại học bổng trong HK2 Năm học 2021-2022 theo Thông báo số 49/TB-ĐHCNTT ngày 22/04/2022:

1. Danh sách đăng ký Học bổng Khuyến khích học tập:

Sinh viên kiểm tra danh sách tại đây: https://link.uit.edu.vn/KKHT1-2021-2022

(Có thể sử dụng Ctrl+F để tìm kiếm theo tên, để bảo mật thông tin sinh viên, MSSV đã được ẩn 2 số cuối)

Phản hồi sai sót, thắc mắc tại forum: https://forum.uit.edu.vn/node/557084

Các mốc thời gian dự kiến:

  • Tổ thư ký thực hiện xét: 05/05/2022- 09/05/2022
  • Công bố danh sách sinh viên dự kiến được nhận học bổng và trình hội đồng: 10/05/2022
  • Tiếp nhận phản hồi của sinh viên về danh sách nhận học bổng hạn cuối: 15/05/2022

Lưu ý

  • Đây là danh sách sinh viên đăng ký không phải danh sách được xét nhận học bổng.
  • Sinh viên kiểm tra và phản hồi sai sót ngay tại topic này nhất là đối với trường hợp sinh viên chuyển ngành, chuyển lớp.
  • Danh sách xét học bổng HK1 2021-2022 sẽ xét theo lớp của sinh viên tại HK1 2021-2022

2. Danh sách đăng ký Học bổng Ngoài ngân sách:

Sinh viên kiểm tra danh sách tại: https://forum.uit.edu.vn/node/557085

Danh sách này áp dụng cho các học bổng ngoài ngân sách triển khai từ 10/4/2022 - 10/10/2022. Khi có học bổng ngoài ngân sách phù hợp với tiêu chí sinh viên đã đăng ký, Phòng CTSV sẽ gửi thông tin đề nghị sinh viên làm hồ sơ theo tiêu chí của từng học bổng.

Sinh viên nên chuẩn bị sẵn các giấy tờ sau để thuận tiện trong quá trình làm hồ sơ:

  • Tài khoản ngân hàng.
  • Các giấy tờ minh chứng khó khăn.
  • Các giấy tờ minh chứng thành tích, giải thưởng.