Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký xét cấp các loại học bổng Học kỳ 2 – Năm học 2022-2023

THÔNG BÁO
V/v đăng ký xét cấp các loại học bổng Học kỳ 2 – Năm học 2022-2023

 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo sinh viên đăng ký nguyện vọng xét cấp học bổng  trong Học kỳ 2 Năm học 2022-2023. Các loại học bổng áp dụng trong thông báo này:

  • Học bổng khuyến khích học tập (HB KKHT) học kỳ 1 năm học 2022-2023 ( Dựa trên điểm học tập và điểm rèn luyện của học kỳ 1 năm học 2022-2023).
  • Học bổng của Sinh viên Chương trình Chất lượng cao (HB CLC), Chương trình Tiên tiến (HB CTTT) học kỳ 1 năm học 2022-2023 ( Dựa trên điểm học tập và điểm rèn luyện của học kỳ 1 năm học 2022-2023).
  • Học bổng ngoài ngân sách (HB NNS) học kỳ 2 năm học 2022-2023 (Áp dụng cho các học bổng triển khai từ 10/4/2023-10/10/2023).
  • Đối với học bổng tuyển sinh (HB TS), sinh viên không bắt buộc phải đăng ký (Xem thêm mục 4).

1. Mục đích:

Học bổng Khuyến khích học tập căn cứ theo tiêu chí học tập và rèn luyện đúng theo quy định Học bổng Khuyến khích học tập hiện hành. Nhưng với tinh thần phụng sự theo triết lý giáo dục của Nhà trường, học bổng Khuyến khích học tập là gửi gắm sự khuyến khích những sinh viên có học lực tốt, có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Học bổng Khuyến khích học tập sẽ đạt đúng tinh thần và thông điệp nhân văn hơn khi tiếp sức thêm cho những sinh viên học tốt phấn đấu vượt qua sự khó khăn trong cuộc sống. Do đó, nhà trường khuyến khích các bạn sinh viên có học lực tốt, hoàn cảnh ổn định, chưa khó khăn, chưa bức thiết hãy khoan đăng ký để dành suất cho các bạn khó khăn và cần hỗ trợ hơn.

Đối với các học bổng ngoài ngân sách căn cứ theo yêu cầu và tiêu chuẩn từ đơn vị cấp học bổng. Hội đồng xét học bổng sẽ xem xét lựa chọn hồ sơ phù hợp để cấp học bổng cho sinh viên.

2. Đối tượng

Tất cả sinh viên đang theo học hệ đại học hệ chính quy (văn bằng 1) tại Trường có nguyện vọng nhận học bổng.

3. Xếp loại học bổng và mức học bổng KKHT

STT

Xếp loại

Điểm học tập

Điểm rèn luyện

Mức HB KKHT

 

 

1

 

 

Khá

Khá

Khá, Tốt, Xuất sắc

 

 

Khá (K)

Giỏi

Khá

Xuất sắc

Khá

 

2

 

Giỏi

Giỏi

Tốt, Xuấc sắc

 

Giỏi (G)

Xuất sắc

Tốt

3

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc (XS)

Mức học bổng được tính theo công thức sau:

K = C

G = C x 110%

XS = C x 120% Mức học bổng chuẩn ( C ) của từng khóa trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 được xác định bằng mức học phí học kỳ của chương trình đại trà học kỳ 1 năm học 2022-2023 căn cứ theo quyết định số 24/QĐ-ĐHCNTT và quyết định số 25/QĐ-ĐHCNTT ngày 10/01/2023 về việc điều chỉnh học phí năm học 2022-2023.

4. Nguyên tắc xét học bổng:

Sinh viên có quyền đăng ký nguyện vọng nhận cả 2 loại học bổng: HB KKHT- HB CLC – HB CTTT và HB NNS.

Trong mỗi học kỳ một sinh viên được xét nhận 01 học bổng Ngoài ngân sách. Trừ các trường hợp đặc biệt do hội đồng xét học bổng quyết định.

Đối với học bổng Tuyển sinh, Học bổng khuyến khích học tập, Học bổng chương trình chất lượng cao, Học bổng chương trình tiên tiến:

  • Nếu sinh viên có đăng ký nhu cầu nhận học bổng, đồng thời thỏa điều kiện nhận nhiều loại học bổng, sẽ được xét nhận 01 học bổng có giá trị cao nhất.
  • Đối với sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng tuyển sinh, không bắt buộc phải đăng ký HB KHT, HB CLC, HB CTTT. Trong trường hợp này sinh viên chỉ được nhận học bổng tuyển sinh.

5. Cách thức đăng ký:

Tất cả sinh viên có nguyện vọng xét  HB KKHT- HB CLC- HB CTTT  đăng ký tại:

https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-hocbong-kkht

Tất cả sinh viên có nguyện vọng xét  Học bổng ngoài ngân sách  đăng ký tại:

https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dangky-hocbong-nns

Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/04/2023

Thông báo công khai danh sách sinh viên đã đăng ký xét học bổng: 17/04/2023

6. Lưu ý:

Chỉ xét học bổng đối với sinh viên đăng ký theo thông báo.

Tài khoản ngân hàng sinh viên cung cấp phải là tài khoản của chính sinh viên. Trường có thể từ chối cấp học bổng nếu sinh viên cung cấp sai tài khoản.

Không xét học bổng đối với các trường hợp:

a.  Có học phần đạt điểm dưới 5.0 trong học kỳ tính.

b.  Học quá thời gian thiết kế của chương trình đào tạo (tính cả thời gian SV xin bảo lưu, tạm hoãn).

c.  Sinh viên không có phát sinh học phí học kỳ trong học kỳ hiện tại (không tính học phí gia hạn).

d.  Sinh viên không tham gia Bảo hiểm Y tế trong học kỳ tính.

e.  Sinh viên bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ tính.

* Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ:

- Forum trường: https://forum.uit.edu.vn/node/563698

- Email: ctsv@uit.edu.vn.