Skip to content Skip to navigation

Thông báo cập nhật tham gia BHYT năm 2020

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên cập nhật BHYT năm 2020.

Đối tượng cập nhật BHYT: sinh viên tham gia BHYT ở địa phương, công ty,....

Sinh viên cập nhật BHYT tại https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3o12IUeZyMQ6WpqubDLz9L-Fx_jHUxP3P1Wv6Xxz5F6dYBA/viewform

Riêng sinh viên tham gia BHYT ở trường, KTX xem danh sách tại https://ctsv.uit.edu.vn/sites/default/files/202003/bhyt_truong_-_ktx_nam_2020.pdf. Nếu có sai sót cập nhật theo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3o12IUeZyMQ6WpqubDLz9L-Fx_jHUxP3P1Wv6Xxz5F6dYBA/viewform 

Thời gian phản hồi và cập nhật BHYT 2020: từ ngày 27/3 - 31/3/2020.

Sau thời gian trên Phòng CTSV sẽ không giải quyết nếu có phản hồi sai sót.

File đính kèm: