Skip to content Skip to navigation

Thông báo cập nhật BHYT - Chấm điểm rèn luyện HK2

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên CẬP NHẬT BHYT để phục vụ công tác chấm điểm rèn luyện Học kỳ 2 năm học 2021-2022.

Sau thời gian trên, sinh viên không CẬP NHẬT sẽ không được giải quyết vì đây là tiêu chí để xét các loại học bổng.

Riêng sinh viên đã tham gia BHYT ở Trường kiểm tra kết quả Điểm rèn luyện tại https://drl.uit.edu.vn/Nếu có sai sót phản hồi tại Forum link https://forum.uit.edu.vn/node/558043

VỀ CẬP NHẬT DANH SÁCH TRÊN TRANG ĐRL: DRL.UIT.EDU.VN

Sau khi kết thúc thời gian cập nhật hết ngày 15/8/2022, Phòng CTSV sẽ kiểm tra thông tin BHYT của sinh viên sau đó sẽ cập nhật trên trang ĐRL cũng như thông báo kết quả cập nhật BHYT vào ngày 22/8/2022.