Skip to content Skip to navigation

Thông báo cập nhật BHYT- cập nhật ĐRL học kỳ 2 năm học 2019-2020

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên cập nhật BHYT năm 2020 để chấm điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Đối tượng cập nhật BHYT: sinh viên tham gia BHYT ở địa phương, công ty, hộ gia đình....

Sinh viên cập nhật BHYT tại https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3o12IUeZyMQ6WpqubDLz9L-Fx_jHUxP3P1Wv6Xxz5F6dYBA/viewform

Riêng sinh viên tham gia BHYT ở KTX, ở Trường sinh viên kiểm tra điểm cộng (trừ) tại hệ thống điểm rèn luyện. Nếu chưa được cập nhật tại trang điểm rèn luyện, sinh viên vui lòng cập nhật theo thông báo này

Thời gian phản hồi và cập nhật BHYT năm 2020: từ ngày 01/9 - 15/9/2020.

Sau thời gian trên Phòng CTSV sẽ không giải quyết nếu có phản hồi sai sót.