Skip to content Skip to navigation

Thông báo cập nhật BHYT- cập nhật ĐRL học kỳ 1 năm học 2020-2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên cập nhật BHYT năm 2021 để chấm điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Đối tượng cập nhật BHYT: sinh viên tham gia BHYT ở địa phương, công ty, hộ gia đình....

Sinh viên cập nhật BHYT tại https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3o12IUeZyMQ6WpqubDLz9L-Fx_jHUxP3P1Wv6Xxz5F6dYBA/viewform

Riêng sinh viên tham gia BHYT ở KTX Đại học Quốc gia, ở Nhà trường không cập nhật theo thông báo này. Sinh viên nhớ kiểm tra danh sách sau khi kết thúc thời gian cập nhật BHYT.

Thời gian phản hồi và cập nhật BHYT năm 2021: từ ngày 22/02 - 14/3/2021.

Sau thời gian trên Phòng CTSV sẽ không giải quyết nếu có phản hồi sai sót.

Lưu ý: Sinh viên không tham gia BHYT hoặc không cập nhật BHYT theo quy định sẽ không được xét tất cả các loại HỌC BỔNG.