Skip to content Skip to navigation

Thông báo cập nhật bảo hiểm y tế chấm điểm rèn luyện HK2 năm học 2023-2024

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên CẬP NHẬT BHYT để phục vụ công tác chấm điểm rèn luyện Học kỳ 2 năm học 2023-2024.

SV xem hướng dẫn ở https://ctsv.uit.edu.vn/huong-dan-tra-cuu-bhyt upload hình Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT) để cập nhật BHYT.

Riêng sinh viên đã tham gia BHYT ở Trường, KTX kiểm tra kết quả Điểm rèn luyện tại https://drl.uit.edu.vn/Nếu có sai sót phản hồi tại Forum link https://forum.uit.edu.vn/node/571340 

Lưu ý:

- Trước khi cập nhật thông tin BHYT sinh viên kiểm tra thông tin BHYT ở mục 2.4 - bảng điểm điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2023-2024. Tránh tình trạng cập nhật trùng, dư thông tin.

- Sau thời gian trên, sinh viên không CẬP NHẬT BHYT sẽ không được giải quyết vì đây là tiêu chí để xét các loại học bổng, khen thưởng, vinh danh......

Sau khi kết thúc thời gian cập nhật hết ngày 21/7/2024, Phòng CTSV sẽ kiểm tra thông tin cập nhật BHYT của sinh viên sau đó sẽ cập nhật trên trang ĐRL cũng như thông báo kết quả cập nhật BHYT vào ngày 25/7/2024.

Phòng Công tác Sinh viên đề nghị tất cả sinh viên thực nghiêm túc theo thông báo này.