Skip to content Skip to navigation

TB kiểm tra DSSV tham dự Tuần SHCDSV cuối khóa lần 1 - 2018

Phòng CTSV gửi các bạn danh sách sinh viên tham gia Tuần SHCDSV cuối khóa lần 1 - 2018. 

Các bạn kiểm tra nếu có sai sót vui lòng rep lại topic https://forum.uit.edu.vn/node/524915 từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/5/2018. Sau ngày 15/5 sẽ có danh sách điều chỉnh cuối cùng, quá thời gian trên P.CTSV sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào nữa.