Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 946/2023 - Miễn, giảm học phí HK1 năm học 2023-2024 (Đợt 1)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo Quyết định chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2023-2024.

Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí, học kỳ 1 - đợt 1 năm học 2023-2024.

Sinh viên xem danh sách chi tiết đính kèm