Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 791,792,793,794/2020 - Chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2020-2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo các Quyết định chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2020-2021.

- Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021,

- Danh sách sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2020-2021,

- Danh sách sinh viên khuyết tật được hỗ trợ chính sách học bổng và chi phí mua đồ dùng học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021,

- Danh sách sinh viên dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Sinh viên xem danh sách đính kèm.