Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 784/2022 - Bổ nhiệm CVHT các lớp sinh viên Khóa 2022

Cố vấn học tập sẽ là người đồng hành cùng các bạn sinh viên của lớp mình suốt 1 thời gian dài, có nhiệm vụ định hướng học tập, hỗ trợ sinh viên, nắm bắt kịp thời tình hình của lớp, sinh viên và hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện trong suốt quá trình học tập tại Trường. Trường Đại học Công nghệ Thông tin căn cứ:

Căn cứ Quyết định số 134/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM);

 Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia TP. HCM; 

Căn cứ Quyết định số 871/QĐ-ĐHCNTT ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy định cố vấn học tập Trường Đại học Công nghệ Thông tin; 

Theo đề nghị của Trưởng các Khoa và Trưởng phòng Công tác Sinh viên 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin quyết định:

Điều 1. Bổ nhiệm các giảng viên, trợ giảng của các Khoa có tên trong danh sách kèm theo giữ chức vụ Cố vấn học tập các Lớp sinh viên Khóa 2022 kể từ ngày 01/10/2022. Thời gian thực hiện nhiệm vụ Cố vấn học tập kết thúc khi Lớp sinh viên giải thể. 

Điều 2. Các giảng viên, trợ giảng có tên trong danh sách trên có nghĩa vụ thực hiện các nhiệm vụ và được hưởng các khoản phụ cấp theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng các Phòng Công tác Sinh viên, Kế hoạch Tài chính, Trưởng các Khoa, Trưởng các đơn vị có liên quan và các giảng viên, trợ giảng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.STT Lớp Khóa Khoa CVHT Email CVHT
1 ATBC2022 2022 MMT&TT ThS. Đỗ Thị Hương Lan landth@uit.edu.vn
2 ATTN2022 2022 MMT&TT ThS. Trần Thị Dung dungtt@uit.edu.vn
3 ATTT2022.1 2022 MMT&TT ThS. Lê Đức Thịnh thinhld@uit.edu.vn
4 ATTT2022.2 2022 MMT&TT ThS. Lê Đức Thịnh thinhld@uit.edu.vn
5 CNNB2022.1 2022 KH&KTTT CN. Phạm Nhật Duy duypn@uit.edu.vn
6 CNNB2022.2 2022 KH&KTTT CN. Phạm Nhật Duy duypn@uit.edu.vn
7 CNT22022 2022 KH&KTTT ThS. Nguyễn Thị Anh Thư thunta@uit.edu.vn
8 CNTT2022.1 2022 KH&KTTT TS. Nguyễn Tấn Cầm camnt@uit.edu.vn
9 CNTT2022.2 2022 KH&KTTT TS. Nguyễn Tấn Cầm camnt@uit.edu.vn
10 CTTT2022 2022 HTTT ThS. Dương Phi Long longdp@uit.edu.vn
11 HTTT2022.1 2022 HTTT ThS. Nguyễn Quốc Việt vietnq@uit.edu.vn
12 HTTT2022.2 2022 HTTT ThS.. Tạ Việt Phương phuongtv@uit.edu.vn
13 KHBC2022 2022 KHMT ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diễm diemntn@uit.edu.vn
14 KHDL2022 2022 KH&KTTT CN. Phạm Nguyễn Phúc Toàn toanpnp@uit.edu.vn
15 KHMT2022.1 2022 KHMT TS. Dương Việt Hằng hangdv@uit.edu.vn
16 KHMT2022.2 2022 KHMT TS. Dương Việt Hằng hangdv@uit.edu.vn
17 KHMT2022.3 2022 KHMT CN. Trần Đình Khang khangtd@uit.edu.vn
18 KHMT2022.4 2022 KHMT CN. Trần Doãn Thuyên thuyentd@uit.edu.vn
19 KHNT2022 2022 KHMT ThS. Đỗ Văn Tiến tiendv@uit.edu.vn
20 KHTN2022 2022 KHMT ThS. Nguyễn Thanh Sơn sonnt@uit.edu.vn
21 KTMT2022.1 2022 KTMT ThS. Phạm Minh Quân quanpm@uit.edu.vn
22 KTMT2022.2 2022 KTMT ThS. Phạm Minh Quân quanpm@uit.edu.vn
23 KTPM2022.1 2022 CNPM KS. Đặng Việt Dũng dungdv@uit.edu.vn
24 KTPM2022.2 2022 CNPM KS. Vũ Tuấn Hải haivt@uit.edu.vn
25 KTPM2022.3 2022 CNPM ThS. Trần Thị Hồng Yến yentth@uit.edu.vn
26 MMTT2022.1 2022 MMT&TT TS. Phan Xuân Thiện thienpx@uit.edu.vn
27 MMTT2022.2 2022 MMT&TT KS. Nguyễn Văn Bảo baonv@uit.edu.vn
28 MMTT2022.3 2022 MMT&TT KS. Phan Trung Phát phatpt@uit.edu.vn
29 MTIO2022 2022 KTMT ThS. Trương Văn Cương cuongtv@uit.edu.vn
30 TMĐT2022.1 2022 HTTT ThS. Nguyễn Minh Hằng hangnm@uit.edu.vn
31 TMĐT2022.2 2022 HTTT ThS. Phạm Ngọc Anh Thơ thopna@uit.edu.vn
File đính kèm: