Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 766,767,768,769/2019 - Chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2019-2020

Phòng Công tác Sinh viên thông báo các Quyết định chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2019-2020.

- Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020,

- Danh sách sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2019-2020,

- Danh sách sinh viên khuyết tật được hỗ trợ chính sách học bổng và chi phí mua đồ dùng học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020,

- Danh sách sinh viên dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020.

Sinh viên xem danh sách đính kèm.