Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 757/2022 - Thành lập hội đồng xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên khuyết tật và sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo - Năm học 2022-2023

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.