Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 656/2023 - Khen thưởng sinh viên đạt giải Hội thi Tuổi trẻ với các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ XII, năm 2023

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.