Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 545/2021 - Danh sách Hội đồng xét học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Chào các bạn sinh viên,
Học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên là học bổng định kỳ mỗi học kỳ được căn cứ theo quy định học bổng khuyến khích học tập của Nhà trường. Trong đó, Hội đồng xét học bổng giữ vai trò kiểm soát kết quả, đánh giá và cho ý kiến về quy định học bổng.
Hội đồng xét học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 có 18 thành viên sẽ thực hiện nhiệm vụ theo quy định và quy trình xét học bổng Khuyến khích Học tập.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌ2020 – 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 545 /QĐ-ĐHCNTT, ngày 07 tháng 9 năm 2021)
---------------------------------------------------------

1. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Phó Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
2. Nguyễn Lưu Thùy Ngân Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng
3. Nguyễn Văn Toàn Trưởng phòng CTSV Ủy viên thường trực
4. Lê Thị Minh Phượng Phó trưởng Phòng CTSV Ủy viên
5. Nguyễn Đình Khương Trưởng Phòng DL&CNT Ủy viên
6. Nguyễn Ngọc Lân Phó trưởng Phòng KHTC Ủy viên
7. Lâm Đức Khải Phó Trưởng Phòng ĐTĐH Ủy viên
8. Lê Ngô Thục Vi Trưởng VP các CTĐB Ủy viên
9. Nguyễn Đình Thuân Trưởng khoa HTTT Ủy viên
10. Lê Trung Quân Trưởng khoa MMT&TT Ủy viên
11. Ngô Đức Thành Trưởng khoa KHMT Ủy viên
12. Dương Minh Đức Trưởng khoa CNPM Ủy viên
13. Nguyễn Gia Tuấn Anh Trưởng khoa KH&KTTT Ủy viên
14. Nguyễn Minh Sơn Trưởng khoa KTMT Ủy viên
15. Nguyễn Thành Hiệp Bí thư Đoàn Thanh niên Ủy viên
16. Trương Quốc Dũng Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Ủy viên
17. Trần Thị Tường Vi Chuyên viên Phòng CTSV Thư ký
18. Trần Thị Kim Anh Chuyên viên Phòng CTSV Thư ký

Danh sách có 18 thành viên./.