Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 53/2016 - Thành lập Hội đồng xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, trợ cấp chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số, sinh viên khuyết tật, năm học 2016 - 2017

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.