Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 526/2021 - Tặng giấy khen cho sinh viên Ngành TMDT có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện HK1 (2020-2021)

526/QĐ-ĐHCNTT, 30/8/2021:QĐ tặng giấy khen cho sinh viên Ngành TMDT có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện HK1 (2020-2021)

File đính kèm: