Skip to content Skip to navigation

Quyết định số: 525/2021 - QĐ tặng giấy khen cho sinh viên Ngành KTMT có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện HK1 (2020-2021)

525/QĐ-ĐHCNTT, 30/8/2021:QĐ tặng giấy khen cho sinh viên Ngành KTMT có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện HK1 (2020-2021)