Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 479/2018 - Thành lập lớp sinh hoạt Khóa tuyển 2018

Phòng Công tác Sinh viên thông báo Quyết định thành lập Lớp sinh viên Khóa tuyển 2018 và danh sách Lớp sinh viên.

Sinh viên xem Quyết định và danh sách lớp đính kèm.