Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 477/2018 - Bổ nhiệm CVHT khóa 2018

DANH SÁCCỐ VẤNHỌCTPCÁC LỚP SINH VIÊN KHÓA 2018

 

TT

Họ tên

Đơn vị

Tên lớp phụtrách

 1.  

ThS. Nguyễn Đình Hiển

KHMT

KHMT2018

 1.  

TS. Nguyễn Thanh Sơn

KHMT

KHTN2018

 1.  

ThS. Huỳnh Thị Thanh Thương

KHMT

KHCL2018.1

 1.  

ThS. Đỗ Văn Tiến

KHMT

KHCL2018.2

 1.  

ThS. Nguyễn Trọng Chỉnh

KHMT

KHCL2018.3

 1.  

KS. Trần Hoàng Lộc

KTMT

KTMT2018

 1.  

ThS. Phạm Thanh Hùng

KTMT

MTCL2018.1

 1.  

ThS. Trần Quang Nguyên

KTMT

MTCL2018.2

 1.  

ThS. Phạm Minh Quân

KTMT

MTCL2018.3

 1.  

ThS. Lê Thanh Trọng

CNPM

KTPM2018

 1.  

ThS. Huỳnh Tuấn Anh

CNPM

PMCL2018.1

PMCL2018.2

 1.  

TS. Ngô Thanh Hùng

HTTT

CTTT2018

 1.  

ThS. Mai Xuân Hùng

HTTT

HTCL2018.1

HTCL2018.2

 1.  

ThS. Nguyễn Đình Loan Phương

HTTT

HTTT2018

 1.  

ThS. Trương Bích Phương

HTTT

TMĐT2018

 1.  

KS. Đào Thị Thu Hà

MMT&TT

ATTT2018

 1.  

ThS. Lê Đức Thịnh

MMT&TT

ATTN2018

 1.  

ThS. Trần Thị Dung

MMT&TT

ATCL2018.1

MMT&TT

ATCL2018.2

 1.  

KS. Đặng Lê Bảo Chương

MMT&TT

MMTT2018

 1.  

KS. Lý Trọng Nhân

MMT&TT

MMCL2018.1

MMT&TT

MMCL2018.2

 1.  

ThS. Tạ Thu Thủy

KH&KTTT

CNTT2018

 1.  

ThS. Nguyễn Văn Xanh

KH&KTTT

KHDL2018

 1.  

ThS. Nguyễn Văn Kiệt

KH&KTTT

CNCL2018.1

KH&KTTT

CNCL2018.2

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.