Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 382/2023 - Công nhận kết quả đánh giá ĐRL SV HK1 năm học 2022-2023

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Điểm rèn luyện sinh viên tra cứu tại Cổng thông tin đào tạo.