Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 303/2019 - Ban hành Quy định SV được nhận học bổng do doanh nghiệp tài trợ cho Khoa

P.CTSV thông tin đến quý đơn vị cùng các bạn sinh viên : Quyết định v/v Ban hành Quy định SV được nhận học bổng do doanh nghiệp tài trợ cho Khoa.

Chi tiết quý đơn vị và sinh viên vui lòng xem file đính kèm.