Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 254/2022 - Quyết định về việc ban hành qui định về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

Qui định về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy các chương trình chính qui đại trà, chất lượng cao, chương trình tiên tiến và chương trình tài năng.

Chi tiết xem file đính kèm

File đính kèm: