Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 192,193,195,196/2024 - Chế độ chính sách HK2 năm học 2023-2024

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên được duyệt chế độ chính sách học kỳ 2 năm học 2023-2024.

- Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024.

- Danh sách sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2023-2024.

- Danh sách sinh viên được hỗ trợ chính sách học bổng và chi phí mua đồ dùng học tập học kỳ 2 năm học 2023-2024.

- Danh sách sinh viên dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2023-2024.

Sinh viên cập nhật số tài khoản ngân hàng mới nhất ở lý lịch sinh viên đến hết ngày 22/3/2024.

Sinh viên xem các Quyết định đính kèm.