Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 186/2019 - Điều chỉnh phụ lục quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được đào tạo trình độ đại học chính quy trường ĐHCNTT

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.