Skip to content Skip to navigation

Quyết định Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí mua đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật, sinh viên dân tộc thiểu số -Học kỳ 1 năm học 2017-2018

Phòng Công tác Sinh viên thông báo

Quyết định Miễn giảm học phí cho sinh viên - Học kỳ 1 năm học 2017-2018

Quyết định Trợ cấp xã hội cho sinh viên - Học kỳ 1 năm học 2017-2018

Quyết định hỗ trợ chính sách học bổng và chi phí mua đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật - Học kỳ 1 năm học 2017-2018

Quyết định cấp hộ trợ chi phí mua đồ dùng học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số  - Học kỳ 1 năm học 2017-2018