Skip to content Skip to navigation

Quyền lợi 5 năm liên tục tham gia BHYT

Số tiền mà người bệnh sẽ được cơ quan BHXH thanh toán lại khi được hưởng quyền lợi năm năm liên tục được tính như sau: Nếu người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính, tại các cơ sở KCB khác nhau hoặc tại cùng một cơ sở lớn hơn sáu tháng lương cơ sở, Quỹ BHYT sẽ thanh toán 100% chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi.

Ví dụ: Ông A tham gia BHYT liên tục đủ năm năm và có tổng chi phí cùng chi trả trong năm là 30 triệu đồng.

Nếu thời gian thanh toán chi phí điều trị trước ngày 1-7 thì sẽ được thanh toán lại số tiền cùng chi trả là 30 triệu đồng - 8.940.000 đồng (sáu tháng lương cơ sở) = 21.060.000 đồng và được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

Nếu thời gian thanh toán chi phí điều trị sau ngày 1-7 sẽ được thanh toán lại số tiền cùng chi trả là 30 triệu đồng - 10.800.000 đồng (sáu tháng lương cơ sở) = 19.200.000 đồng và được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

Nguồn - Cổng thông tin Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.