Skip to content Skip to navigation

Quy trình đề cử và tiếp nhận sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên thông qua Hệ thống trao đổi tín chỉ Đông Nam Á

Sinh viên xem quy trình theo file đính kèm.

File đính kèm: