Skip to content Skip to navigation

Quy định lưu hồ sơ HSSV

Quyết định số 58/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/10/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên