Skip to content Skip to navigation

Quy chế công tác thi đua, khen thưởng học sinh, sinh viên cấp ĐHQG

- Quyết định 1681/QĐ-ĐHQG ngày 27/12/2019: Sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế công tác thi đua, khen thưởng học sinh, sinh viên Ban hành kèm theo Quyết định số 1589/QĐ-ĐHQG-CTSV ngày 30/12/2014 của Giám đốc ĐHQG HCM.

- Quyết định số 1589/QĐ-ĐHQG-CTSV ngày 30/12/2014: Quy chế công tác thi đua, khen thưởng học sinh, sinh viên của Giám đốc ĐHQG HCM.