Skip to content Skip to navigation

[QUAN TRỌNG] - Đăng ký nhận học bổng ngoài ngân sách HKI 2019-2020

Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020 và quy chế 89 về quy trình cấp xét học bổng, P.CTSV thông báo về việc đăng ký nhận học bổng ngoài ngân sách đợt học kỳ I năm học 2019 - 2020.
- Học bổng ngoài ngân sách là học bổng do công ty, doanh nghiệp tài trợ cho SV
- Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/10/2019
- Đối tượng: tất cả sinh viên trường có nguyện vọng nhận học bổng ngoài ngân sách. Các bạn đã đăng ký học bổng khuyến khích học tập nếu có nguyện vọng nhận học bổng ngoài ngân sách vẫn phải đăng ký theo thông báo này.

- Về quy trình cấp xét học bổng ngoài ngân sách (căn cứ công văn 89):
+ Bước 1: Phòng CTSV ban hành thông báo, tổng hợp đăng ký nhận học bổng của SV (thông báo ban hành ngày 10/4 và 10/10 hằng năm), công khai danh sách SV đăng ký xét học bổng.
+ Bước 2: Phòng CTSV nhận thông tin học bổng, thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin SV, họp Hội đồng xét chọn dựa trên danh sách sinh viên đăng ký học bổng ở bước 1.
+ Bước 3: Phòng CTSV công bố danh sách SV được nhận học bổng dự kiến và nhận phản hồi khiếu nại trong vòng 03 ngày
+ Bước 4: Phòng CTSV thông báo kết quả học bổng trên các kênh thông tin.

- Link tham khảo quy chế 89: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/quyet-dinh-so-892019-ban-hanh-quy-dinh-sinh-vien-duoc-nhan-hoc-bong

- Link đăng ký học bổng ngoài ngân sách: https://sum.vn/YeGRA

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ tại topic https://forum.uit.edu.vn/node/539516