Skip to content Skip to navigation

Phiếu khảo sát dành cho các sinh viên đang theo học các chương trình đào tạo liên liên thông

Chào các bạn!

Thực hiện công văn số 4431/BGDĐT-GDĐH ngày 09/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Khảo sát tình hình đào tạo liên thông tại các cơ sở giáo dục đại học. Trường ĐH Công nghệ Thông tin đề nghị sinh viên thuộc các chương trình đào tạo liên thông khảo sát theo link sau https://link.uit.edu.vn/KhaoSatLienThong

Trân trọng!