Skip to content Skip to navigation

Lịch học tuần SHCD cuối khoá

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên lịch học tuần SHCD cuối khoá dành cho sinh viên khoá 4 và sinh viên khoá trước chưa tham gia tuần SHCD cuối khoá.

Thời gian : ngày 08,09,10/7/2013.

Địa điểm: Giảng đường 1, 2.

Lưu ý: Đây là Tuần SHCD bắt buộc đối với sinh viên cuối khoá, sinh viên không tham gia sẽ không được xét tốt nghiệp, sinh viên xem Quyết định số 01/QĐ-ĐHCNTT-CTSV ngày 21 tháng 02 năm 2011 ban hành quy định Tuần sinh hoạt công dân đối với sinh viên ở mục Quy chế - Quy định.


Tập tin đính kèm: Thong bao Tuan SHCD cuoi khoa.pdf