Skip to content Skip to navigation

Kiểm tra Danh sách sinh viên nộp tiền BHYT năm 2024

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đã đóng tiền mua BHYT năm 2024 ở Trường,cụ thể như sau:

- Sinh viên kiểm tra danh sách nộp tiền mua BHYt năm 2024 với các thông tin: MSSV, Mã số BHXH, hạn SD, Bệnh viện đăng ký => Nếu có sai sót phản hồi https://forum.uit.edu.vn/node/567683

- Mã số BHXH, Hạn SD, Bệnh viện, Mã thẻ: #N/A => Sinh viên chưa đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu=> Sinh viên đăng ký link theo thông báo https://student.uit.edu.vn/sinhvien/baohiem/dangkymua-baohiemyte 

- Sinh viên kiểm tra danh sách đóng tiền BHYT sai thông tin => Không có MSSV => Sinh viên liên hệ Phòng KHTC (A.113) để cập nhật thông tin.

- Danh sách sinh viên nộp tiền bị lỗi.

- Riêng các trường họp đăng ký bệnh viện không nhận tăng mới. Sinh viên chọn bệnh viện khác để đăng ký.

- Mọi thắc mắc, cập nhật thông tin sinh viên phản hồi tại  forum https://forum.uit.edu.vn/node/567683 đến hết ngày 21/12/2023

Phòng Công tác Sinh viên sẽ nộp hồ sơ mua BHYT cho cơ quan BHXH HCM từ ngày 22/12/2023. Vì vậy, nếu sinh viên phản hồi sau ngày 22/12/2023 sẽ chuyển mua đợt sau.

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện theo thông báo này.