Skip to content Skip to navigation

Kiểm tra danh sách nộp hồ sơ chế độ chính sách HK2 năm học 2022-2023

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên nộp hồ sơ chế độ chính sách học kỳ 2 năm học 2022-2023 như sau:

Sinh viên kiểm tra các thông tin: đối tượng, MSSV, cột ghi chú.

Sinh viên bổ sung hồ sơ còn thiếu về Phòng CTSV (A.101). Hạn chót bổ sung hồ sơ cũng như phản hồi những sai sót: 16 giờ ngày 05/5/2023.

Sinh viên phản hồi, trao đổi thắc mắc tại https://forum.uit.edu.vn/node/563771

Sau thời gian trên nếu sinh viên không phản hồi, bổ sung đầy đủ hồ sơ xem như sinh viên từ chối quyền lợi và chấp nhận thông tin mà Phòng CTSV công bố.
MIỄN GIẢM HỌC PHÍ        
STT MSSV Họ tên Lớp Đối tượng Các loại giấy sv phải nộp Ghi chú
1 18520439 Tô Thành An CNTT0001 Sinh viên khuyết tật Đơn đề nghị MGHP;
Bản sao chứng thực Giấy xác nhận khuyết tật do UBND cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện;
Giấy cam kết.
Đủ hồ sơ
2 22520044 Gia Bảo Anh KTPM2022.1 Sinh viên là DTTS ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo Đơn đề nghị;
Bản sao trích lục Giấy khai sinh: dân tộc Chứt
Sổ hộ khẩu có công chứng;
Đơn cam kết.
Đủ hồ sơ
KP Tân Thành, thị trấn Lạc Tánh theo quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 (thôn đặc biệt khó khăn)
3 22520239 Trần Tiến Đạt KTPM2022.1 Sinh viên là DTTS ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo Đơn đề nghị;
Bản sao trích lục Giấy khai sinh: dân tộc Chứt
Sổ hộ khẩu có công chứng;
Đơn cam kết.
Đủ hồ sơ
Xã Bù Gia Mập thuộc khu vực III theo quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021
TRỢ CẤP XÃ HỘI 
STT MSSV Họ tên Lớp Đối tượng Các loại giấy sv phải nộp Ghi chú
1 20521048 Lê Đức Hồng Ân MTCL2020.1 Sinh viên thuộc diện nghèo vượt khó học tập Đơn xin nhận TCXH
Sổ hộ nghèo 2023
Bảng điểm học kỳ HK1 (8.27)
Bảng ĐRL sinh viên HK1 (90)
SV bổ sung đơn xin hưởng TCXH
2 21520578 Nguyễn Thị Vân Anh CNTT2021 Sinh viên thuộc diện nghèo vượt khó học tập Đơn xin nhận TCXH
Sổ hộ nghèo 2023
Bảng điểm học kỳ HK1 (7.47)
Bảng ĐRL sinh viên HK1 ()
SV bổ sung ĐRL HK1 năm học 2022-2023
3 21522775 Phạm Thanh Tường KTPM2021 Sinh viên thuộc diện nghèo vượt khó học tập Đơn xin nhận TCXH
Sổ hộ nghèo 2023
Bảng điểm học kỳ HK1 (8.43)
Bảng ĐRL sinh viên HK1 (100)
Đủ hồ sơ
4 22521417 Nguyễn Trịnh Vĩnh Thịnh KTPM2022.3 Sinh viên thuộc diện nghèo vượt khó học tập Đơn xin nhận TCXH
Sổ hộ nghèo 2023
Bảng điểm học kỳ HK1 (8.99)
Bảng ĐRL sinh viên HK1 (90)
SV bổ sung ĐRL HK1 năm học 2022-2023
Bảng điểm học tập HK1 năm học 2022-2023
HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA PHƯƠNG TIÊN, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP DÀNH SINH VIÊN KHUYẾT TẬT THUỘC HỘ NGHÈO/CẬN NGHÈO
STT MSSV Họ tên Lớp Đối tượng Các loại giấy sv phải nộp Ghi chú
1 18520439 Tô Thành An CNTT2018 Sinh viên khuyết tật Đơn đề nghị
Bản sao chứng thực khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp, khuyết tật vận động, đặc biệt nặng
Giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo 2023
Đủ hồ sơ
2 20521190 Lê Quang Đông HTTT2020 Sinh viên khuyết tật Đơn đề nghị
Bản sao chứng thực khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp, khuyết tật vận động, đặc biệt nặng
Giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo 2023
Đủ hồ sơ
HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO SV DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC HỘ NGHÈO/CẬN NGHÈO  
STT MSSV Họ tên Lớp Đối tượng Các loại giấy sv phải nộp Ghi chú
1 19521371 Châu Minh Đức MTCL2019.1 SV DTTT hộ nghèo/hộ cận nghèo Đơn đề nghị hỗ trợ CPHT
GCN hộ cận nghèo 2023
Giấy khai sinh, dân tộc Chăm
Đủ hồ sơ
2 19522189 Nguyễn Quang Thái CNTT2019 SV DTTT hộ nghèo/hộ cận nghèo Đơn đề nghị hỗ trợ CPHT
GCN hộ cận nghèo 2023
Giấy khai sinh, dân tộc Mường
Đủ hồ sơ
3 20521529 Hà Văn Linh KHMT2020 SV DTTT hộ nghèo/hộ cận nghèo Đơn đề nghị hỗ trợ CPHT
GCN hộ nghèo 2023
Giấy khai sinh, dân tộc Nùng
Đủ hồ sơ
4 21521779 Trượng Văn Quốc CNTT2021 SV DTTT hộ nghèo/hộ cận nghèo Đơn đề nghị hỗ trợ CPHT
GCN cận nghèo 2023
Giấy khai sinh, dân tộc Chăm
Không đủ điều kiện. Vì SV cử tuyển không được xét theo thông báo này.
5 21521894 Ma Văn Chương CNTT2021 SV DTTT hộ nghèo/hộ cận nghèo Đơn đề nghị hỗ trợ CPHT
GCN cận nghèo 2023
Giấy khai sinh, dân tộc H'Mông
Đủ hồ sơ
6 21522105 Nông Hồng Hoạt MTCL2021 SV DTTT hộ nghèo/hộ cận nghèo Đơn đề nghị hỗ trợ CPHT
GCN cận nghèo 2023
Giấy khai sinh, dân tộc Tày
Đủ hồ sơ
7 21522244 Hà Đinh Kiên CNTT2021 SV DTTT hộ nghèo/hộ cận nghèo Đơn đề nghị hỗ trợ CPHT
GCN hộ cận nghèo 2023
Giấy khai sinh, dân tộc Tày
Đủ hồ sơ
8 21522548 Ma Seo Sầu CNTT2021 SV DTTT hộ nghèo/hộ cận nghèo Đơn đề nghị hỗ trợ CPHT
GCN hộ cận nghèo 2023
Giấy khai sinh, dân tộc H'Mông
SV bổ sung GXN hộ nghèo/cận nghèo 2023