Skip to content Skip to navigation

Kiểm tra danh sách nộp hồ sơ chế độ chính sách HK2 năm học 2021-2022

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên nộp hồ sơ chế độ chính sách học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau:

Danh sách sinh viên nộp hồ sơ mới để xét chế độ chính sách học kỳ 2 năm học 2021-2022.

Sinh viên kiểm tra các thông tin: đối tượng, MSSV, cột ghi chú 

 Sinh viên bổ sung hồ sơ còn thiếu về Phòng CTSV (A.101)

Hạn chót bổ sung hồ sơ cũng như phản hồi những sai sót: 16 giờ 30 ngày 29/3/2022.

Sinh viên phản hồi, trao đổi thắc mắc tại https://forum.uit.edu.vn/node/556299

Sau thời gian trên nếu sinh viên không phản hồi, bổ sung đầy đủ hồ sơ xem như sinh viên từ chối quyền lợi và chấp nhận thông tin mà Phòng CTSV công bố.