Skip to content Skip to navigation

Kiểm tra danh sách dự kiến được hưởng chế độ chính sách HK2 năm học 2017-2018

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo kiểm tra danh sách dự kiến được hưởng Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí mua đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật, sinh viên dân tộc thiểu số - học kỳ 2 năm học 2017-2018.

Sinh viên kiểm tra thông tin: MSSV, họ tên, lớp, đối tượng, tỉ lệ MGHP nếu có sai sót phản hồi về Phòng CTSV (A.101) hoặc qua email Phòng CTSV.

Thời gian phản hồi: đến 16g30 ngày 06/4/2018.