Skip to content Skip to navigation

Kiểm tra danh sách đóng tiền mua BHYT đợt bổ sung 2019

Phòng CTSV thông báo danh sách đóng tiền mua BHYT đợt bổ sung năm 2019. Các bạn kiểm tra thông tin phản hồi nếu có sai sót về Phòng CTSV đến 11g00 ngày 24/01/2019.

Sau thời gian trên Phòng CTSV sẽ tiến hành làm hồ sơ mua BHYT gửi BHXH Thành phố HCM.