Skip to content Skip to navigation

Không gian chia sẻ online trên Microsoft Teams

Dựa theo nhu cầu thực tế của sinh viên, KHÔNG GIAN CHIA SẺ UIT (Online) được tổ chức cố định vào khung giờ: 

- Thứ 2: từ 20:00 - 22:00 Thí điểm tư vấn cho sinh viên không sắp xếp được thời gian đến Phòng Không gian chia sẻ

Mã Microsoft Teams: 9taqfo4

Hoặc liên hệ qua email: khonggianchiase@uit.edu.vn

Trân trọng./.