Skip to content Skip to navigation

Kết quả gia hạn thời gian đóng học phí HK2 năm học 2023-2024 (LẦN 1)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả Gia hạn thời gian đóng học phí HK2 năm học 2023-2024 (lần 1), cụ thể:

- Tổng số sinh viên đăng ký gia hạn học phí: 568 sinh viên, trong đó có:

+ 566 sinh viên ĐƯỢC gia hạn thời gian đóng học phí HK2 NH 2023 - 2024 

+ 01 sinh viên KHÔNG XÉT gia hạn thời gian đóng học phí HK2 năm học 2023-2024 do sinh viên đã hoàn thành học phí HK2 vào ngày 22/01/2024.

+ 01 sinh viên KHÔNG ĐƯỢC gia hạn thời gian đóng học phí HK2 năm học 2023-2024 vì chưa hoàn thành học phí HK1 năm học 2023-2024..

- Sinh viên được gia hạn phải hoàn thành học phí trước ngày 29/3/2024. Trong khoảng thời gian gia hạn, sinh viên có thể đóng học phí bất cứ lúc nào nhưng hạn cuối cùng là ngày 28/3/2024.
DANH SÁCH ĐƯỢC GIA HẠN HỌC PHÍ HK2 NĂM HỌC 2023-2024 (LẦN 1)
STT MÃ SV HỌ TÊN KHOÁ KHOAQL HỆ ĐT GHI CHÚ
1 225201XX Từ Hòa Dân 17 HTTT CTTT Không xét gia hạn vì đã hoàn thành HP ngày 22/01/2024
2 205213XX Lê Nguyễn Công Huy 15 KTMT CLC Không được gia hạn vì còn nợ học phí HK1
3 195214XX Lương Gia Hân 14 HTTT CTTT Được gia hạn
4 195214XX Lê Trung Hiếu 14 CNPM CQUI Được gia hạn
5 205201XX Lã Trọng Ánh 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
6 205201XX Nguyễn Nam Hải 15 KTMT CLC Được gia hạn
7 205201XX Nguyễn Việt Hoàng 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
8 205201XX Trương Thị Hoàng Hảo 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
9 205201XX Đặng Quốc Hùng 15 CNPM CLC Được gia hạn
10 205202XX Lê Tấn Lộc 15 KTTT CQUI Được gia hạn
11 205202XX Bùi Đức Hoàng Nhật 15 CNPM CLC Được gia hạn
12 205202XX Lương Ngọc Phương Nhi 15 KTTT CLC Được gia hạn
13 205202XX Võ Yến Ni 15 HTTT CQUI Được gia hạn
14 205202XX Tôn Nữ Tú Quyên 15 HTTT CLC Được gia hạn
15 205203XX Nguyễn Thị Mỹ Trân 15 HTTT CLC Được gia hạn
16 205203XX Nguyễn Thái Hoàng 15 CNPM CQUI Được gia hạn
17 205203XX Nay Khai 15 KTTT CQUI Được gia hạn
18 205203XX Danh Hữu Nghĩa 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
19 205203XX Vòng Nguyễn Phú 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
20 205203XX Phạm Lê Dịu Ái 15 HTTT CQUI Được gia hạn
21 205204XX Lâm Ngọc Bách 15 CNPM CLC Được gia hạn
22 205204XX Trần Thanh Đăng 15 KTTT CLC Được gia hạn
23 205204XX Trần Trí Đức 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
24 205204XX Nguyễn Ngọc Duy 15 CNPM CLC Được gia hạn
25 205204XX Đào Thị Mỹ Duyên 15 HTTT CLC Được gia hạn
26 205205XX Đặng Thái Hòa 15 KTTT CQUI Được gia hạn
27 205205XX Bùi Đoàn Thế Huy 15 KTMT CLC Được gia hạn
28 205205XX Ngô Nhật Huy 15 KTTT CLC Được gia hạn
29 205205XX Trần Anh Huy 15 HTTT CLC Được gia hạn
30 205205XX Trịnh Gia Huy 15 HTTT CQUI Được gia hạn
31 205205XX Nguyễn Thị Mỹ Huyền 15 HTTT CLC Được gia hạn
32 205205XX Trần Đình Khôi 15 CNPM CQUI Được gia hạn
33 205206XX Nguyễn Văn Linh 15 CNPM CLC Được gia hạn
34 205206XX Trần Tùng Linh 15 HTTT CQUI Được gia hạn
35 205206XX Nguyễn Quốc Nam 15 KTTT CQUI Được gia hạn
36 205206XX Võ Hoàng Phúc 15 HTTT CQUI Được gia hạn
37 205207XX Trần Võ Việt Quốc 15 CNPM CLC Được gia hạn
38 205207XX Nguyễn Hoàng Phú Sỹ 15 KTTT CLC Được gia hạn
39 205207XX Đỗ Huỳnh Mỹ Tâm 15 HTTT CLC Được gia hạn
40 205207XX Trần Văn Thế 15 HTTT CLC Được gia hạn
41 205208XX Nguyễn Ngọc Trinh 15 CNPM CQUI Được gia hạn
42 205208XX Nguyễn Thanh Thanh Trúc 15 KTTT CQUI Được gia hạn
43 205208XX Mai Anh Tuấn 15 KTTT CLC Được gia hạn
44 205208XX Nguyễn Lâm Vũ 15 KTTT CLC Được gia hạn
45 205208XX Đặng Thị Kim Yến 15 HTTT CLC Được gia hạn
46 205208XX Hoàng Tuấn Anh 15 KTTT CLC Được gia hạn
47 205208XX Cao Gia Khang 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
48 205209XX Nguyễn Ngọc Mai Khanh 15 KTTT CLC Được gia hạn
49 205209XX Nguyễn Duy Kiên 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
50 205209XX Bùi Lương Hiếu 15 CNPM CLC Được gia hạn
51 205210XX Võ Nữ Diễm Trang 15 HTTT CQUI Được gia hạn
52 205210XX Hồ Chí An 15 KTTT CLC Được gia hạn
53 205210XX Lê Đức Hồng Ân 15 KTMT CLC Được gia hạn
54 205210XX Nguyễn Thiên Ân 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
55 205210XX Vũ Quốc An 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
56 205210XX Dương Thị Ngọc Anh 15 KTTT CLC Được gia hạn
57 205210XX Hồ Viết Anh 15 KTMT CLC Được gia hạn
58 205210XX Nguyễn Phan Đức Anh 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
59 205210XX Nguyễn Thị Ngọc Anh 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
60 205210XX Nguyễn Vân Anh 15 KTTT CLC Được gia hạn
61 205210XX Nguyễn Vân Anh 15 HTTT CQUI Được gia hạn
62 205210XX Nguyễn Đức Hương Bang 15 KTTT CLC Được gia hạn
63 205210XX Dương Quang Bảo 15 KTTT CLC Được gia hạn
64 205211XX Nguyễn Văn Gia Bảo 15 KTTT CLC Được gia hạn
65 205211XX Võ Chơn Chánh 15 KTTT CLC Được gia hạn
66 205211XX Trần Trọng Chinh 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
67 205211XX Nguyễn Văn Chọn 15 KTTT CLC Được gia hạn
68 205211XX Trần Quang Chuyên 15 KTMT CQUI Được gia hạn
69 205211XX Nguyễn Thành Công 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
70 205211XX Võ Cao Cường 15 KTMT CLC Được gia hạn
71 205211XX Nguyễn Trần Lĩnh Đạt 15 KTTT CLC Được gia hạn
72 205211XX Trương Quốc Đạt 15 KTTT CLC Được gia hạn
73 205211XX Nguyễn Đăng Điền 15 KTTT CLC Được gia hạn
74 205211XX Lê Quang Đông 15 HTTT CQUI Được gia hạn
75 205211XX Bùi Vũ Minh Đức 15 KTTT CLC Được gia hạn
76 205211XX Dương Hải Đức 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
77 205211XX Nguyễn Anh Đức 15 KTMT CLC Được gia hạn
78 205212XX Thái Tăng Đức 15 HTTT CLC Được gia hạn
79 205212XX Hoàng Nhật Anh Dũng 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
80 205212XX Võ Sỹ Dũng 15 KTMT CQUI Được gia hạn
81 205212XX Lê Dương 15 KTMT CQUI Được gia hạn
82 205212XX Nguyễn Xuân Dương 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
83 205212XX Phạm Thị Thùy Dương 15 HTTT CTTT Được gia hạn
84 205212XX Phạm Tiến Dương 15 KTTT CQUI Được gia hạn
85 205212XX Bùi Quang Duy 15 KTTT CLC Được gia hạn
86 205212XX Hoàng Ngọc Duy 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
87 205212XX Trần Lý Thanh Duy 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
88 205212XX Trần Lê Kiều Giang 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
89 205212XX Bùi Quang Giàu 15 HTTT CTTT Được gia hạn
90 205212XX An Ngọc Vân Hà 15 HTTT CLC Được gia hạn
91 205212XX Cao Hải Hà 15 KTTT CLC Được gia hạn
92 205212XX Dương Ngọc Hải 15 HTTT CQUI Được gia hạn
93 205212XX Lê Thị Hải 15 KTTT CLC Được gia hạn
94 205212XX Hồ Thị Hằng 15 HTTT CLC Được gia hạn
95 205213XX Trịnh Văn Hậu 15 HTTT CQUI Được gia hạn
96 205213XX Ma Thị Thu Hiền 15 HTTT CQUI Được gia hạn
97 205213XX Trần Ngọc Hiển 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
98 205213XX Nguyễn Lê Đắc Hiệp 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
99 205213XX Lê Công Hiếu 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
100 205213XX Lê Vĩnh Hiếu 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
101 205213XX Đinh Võ Xuân Hoàn 15 HTTT CLC Được gia hạn
102 205213XX Nguyễn Việt Hoàng 15 HTTT CLC Được gia hạn
103 205213XX Nguyễn Thị Hồng 15 KTTT CLC Được gia hạn
104 205213XX Mai Phạm Quốc Hưng 15 CNPM CLC Được gia hạn
105 205213XX Nguyễn Minh Hùng 15 KTTT CQUI Được gia hạn
106 205213XX Trần Thành Hùng 15 KTTT CQUI Được gia hạn
107 205213XX Lê Huỳnh Phú Hưởng 15 KTTT CLC Được gia hạn
108 205213XX Nguyễn Thị Quỳnh Hương 15 KTTT CLC Được gia hạn
109 205213XX Lâm Lê Phúc Huy 15 HTTT CTTT Được gia hạn
110 205213XX Lâm Ngọc Huy 15 HTTT CLC Được gia hạn
111 205213XX Lê Hoàng Huy 15 KTTT CLC Được gia hạn
112 205214XX Nguyễn Hữu Lê Huy 15 KTTT CLC Được gia hạn
113 205214XX Nguyễn Tấn Huy 15 KTMT CLC Được gia hạn
114 205214XX Trần Quang Huy 15 KTMT CQUI Được gia hạn
115 205214XX Nguyễn Ngọc Huyền 15 HTTT CTTT Được gia hạn
116 205214XX Châu Gia Khang 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
117 205214XX Nguyễn Văn Khang 15 HTTT CLC Được gia hạn
118 205214XX Nguyễn Quốc Khánh 15 HTTT CLC Được gia hạn
119 205214XX Phạm Gia Khánh 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
120 205214XX Võ Hoàng Khanh 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
121 205214XX Phạm Phùng Gia Khiêm 15 CNPM CLC Được gia hạn
122 205214XX Đoàn Nguyễn Đăng Khoa 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
123 205214XX Nguyễn Hoàng Khoa 15 KTTT CLC Được gia hạn
124 205214XX Lê Trung Kiên 15 KTTT CLC Được gia hạn
125 205215XX Nguyễn Xuân Tuấn Kiệt 15 HTTT CLC Được gia hạn
126 205215XX Trần Ngọc Lâm 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
127 205215XX Phan Thị Tuyết Lan 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
128 205215XX Trần Thị Tuyết Linh 15 HTTT CLC Được gia hạn
129 205215XX Vũ Thị Phương Linh 15 HTTT CQUI Được gia hạn
130 205215XX Huỳnh Phú Lợi 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
131 205215XX Dương Văn Nhật Long 15 HTTT CLC Được gia hạn
132 205215XX Huỳnh Phi Long 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
133 205215XX Võ Đức Long 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
134 205215XX Nguyễn Văn Luân 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
135 205215XX Thới Đức Luận 15 KTTT CLC Được gia hạn
136 205215XX Lê Viết Tài Mẫn 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
137 205215XX Phan Lê Min 15 KTMT CQUI Được gia hạn
138 205216XX Lê Phương Minh 15 KTTT CLC Được gia hạn
139 205216XX Hoàng Thị Na 15 HTTT CQUI Được gia hạn
140 205216XX Nguyễn Tấn Phương Nam 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
141 205216XX Mai Hiền Nga 15 HTTT CLC Được gia hạn
142 205216XX Huỳnh Thị Thanh Ngân 15 KTTT CLC Được gia hạn
143 205216XX Nguyễn Phạm Thanh Ngân 15 KTMT CLC Được gia hạn
144 205216XX Vương Đinh Thanh Ngân 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
145 205216XX Phạm Quốc Nghĩa 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
146 205216XX Nguyễn Kim Ngọc 15 KTMT CLC Được gia hạn
147 205216XX Trần Diễm Mỹ Ngọc 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
148 205216XX Lê Hoàng Cao Nguyên 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
149 205216XX Lê Minh Nhã 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
150 205216XX Bùi Thị Trúc Nhạn 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
151 205216XX Nguyễn Lê Trọng Nhân 15 KTTT CQUI Được gia hạn
152 205216XX Nguyễn Lê Trọng Nhân 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
153 205217XX Nguyễn Phan Uyển Nhi 15 KTTT CLC Được gia hạn
154 205217XX Nguyễn Phương Yến Nhi 15 HTTT CLC Được gia hạn
155 205217XX Phan Ngọc Yến Nhi 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
156 205217XX Tôn Nữ Thảo Nhi 15 HTTT CQUI Được gia hạn
157 205217XX Đoàn Trần Quỳnh Như 15 HTTT CLC Được gia hạn
158 205217XX Doãn Yến Nhung 15 HTTT CLC Được gia hạn
159 205217XX Thái Thị Nhung 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
160 205217XX Nguyễn Triệu Kim Oanh 15 KTTT CLC Được gia hạn
161 205217XX Nguyễn Thể Phong 15 HTTT CQUI Được gia hạn
162 205217XX Nguyễn Văn Đức Phong 15 KTTT CLC Được gia hạn
163 205217XX Trần Thạnh Phong 15 HTTT CLC Được gia hạn
164 205217XX Lê Hoàng Phúc 15 KTTT CLC Được gia hạn
165 205217XX Nguyễn Hoàng Phúc 15 CNPM CLC Được gia hạn
166 205217XX Võ Thanh Phương 15 HTTT CQUI Được gia hạn
167 205217XX Bùi Sỹ Quân 15 KTMT CQUI Được gia hạn
168 205218XX Hồ Vũ Minh Quang 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
169 205218XX Trần Văn Quý 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
170 205218XX Phạm Hà Minh Quyên 15 HTTT CTTT Được gia hạn
171 205218XX Nguyễn Ngọc Sinh 15 KTTT CLC Được gia hạn
172 205218XX Phan Trường Sinh 15 KTMT CLC Được gia hạn
173 205218XX Bùi Thanh Sơn 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
174 205218XX Võ Văn Sơn 15 KTMT CLC Được gia hạn
175 205218XX Lê Anh Tài 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
176 205218XX Nguyễn Thy Anh Tài 15 HTTT CQUI Được gia hạn
177 205218XX Đỗ Minh Tâm 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
178 205218XX Trương Lưu Anh Tâm 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
179 205218XX Nguyễn Văn Tân 15 HTTT CTTT Được gia hạn
180 205218XX Đặng Thái Thạch 15 KTMT CQUI Được gia hạn
181 205218XX Đỗ Quang Thắng 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
182 205219XX Phạm Văn Thắng 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
183 205219XX Trần Quốc Thắng 15 CNPM CQUI Được gia hạn
184 205219XX Trương Đình Thắng 15 KTTT CLC Được gia hạn
185 205219XX Nguyễn Công Thành 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
186 205219XX Nguyễn Minh Thành 15 HTTT CTTT Được gia hạn
187 205219XX Triệu Quốc Thành 15 KTTT CLC Được gia hạn
188 205219XX Nguyễn Ngọc Thảo 15 HTTT CQUI Được gia hạn
189 205219XX Nguyễn Thị Thanh Thảo 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
190 205219XX Hoàng An Thế 15 KTMT CLC Được gia hạn
191 205219XX Cao Hoàng Thiện 15 KTMT CLC Được gia hạn
192 205219XX Vũ Hoàng Thạch Thiết 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
193 205219XX Nguyễn Hùng Thịnh 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
194 205219XX Thi Tấn Thịnh 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
195 205219XX Phạm Kiến Thông 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
196 205219XX Trần Thái Thông 15 HTTT CTTT Được gia hạn
197 205219XX Võ Thị Anh Thư 15 KTMT CLC Được gia hạn
198 205219XX Huỳnh Hoài Thương 15 KTTT CLC Được gia hạn
199 205220XX Nguyễn Thị Kim Thùy 15 MMT&TT CQUI Được gia hạn
200 205220XX Nguyễn Đình Đan Thy 15 HTTT CTTT Được gia hạn
201 205220XX Lương Mạnh Tiến 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
202 205220XX Nguyễn Hoàng Tiếng 15 KTTT CLC Được gia hạn
203 205220XX Phạm Bá Tín 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
204 205220XX Đỗ Phạm Phúc Tính 15 KTTT CQUI Được gia hạn
205 205220XX Nguyễn Đức Toàn 15 KTTT CLC Được gia hạn
206 205220XX Nguyễn Đức Toàn 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
207 205220XX Trịnh Dương Ngọc Trân 15 HTTT CLC Được gia hạn
208 205220XX Hoàng Thị Thảo Trang 15 HTTT CLC Được gia hạn
209 205220XX Hồ Minh Trí 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
210 205220XX Phan Minh Trí 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
211 205220XX Trần Đức Trí 15 KTTT CLC Được gia hạn
212 205220XX Đỗ Công Trình 15 HTTT CTTT Được gia hạn
213 205220XX Hồ Khả Trình 15 KTMT CLC Được gia hạn
214 205220XX Lê Bá Gia Trình 15 KTMT CLC Được gia hạn
215 205220XX Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc 15 HTTT CLC Được gia hạn
216 205220XX Lê Quang Trung 15 KTTT CLC Được gia hạn
217 205220XX Nguyễn Hoàng Trung 15 HTTT CQUI Được gia hạn
218 205220XX Nguyễn Quốc Trung 15 HTTT CQUI Được gia hạn
219 205220XX Đỗ Thanh Trường 15 HTTT CLC Được gia hạn
220 205220XX Dương Duy Trường 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
221 205220XX Nguyễn Nhựt Trường 15 KTMT CLC Được gia hạn
222 205220XX Phan Võ Thiên Trường 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
223 205220XX Võ Chí Trường 15 KTTT CLC Được gia hạn
224 205220XX Võ Lâm Trường 15 HTTT CLC Được gia hạn
225 205221XX Võ Thành Tú 15 HTTT CTTT Được gia hạn
226 205221XX Đặng Minh Tuấn 15 HTTT CQUI Được gia hạn
227 205221XX Nguyễn Công Tuấn 15 KTTT CLC Được gia hạn
228 205221XX Nguyễn Hữu Tuấn 15 HTTT CQUI Được gia hạn
229 205221XX Nguyễn Phạm Tuân 15 KTTT CLC Được gia hạn
230 205221XX Phạm Anh Tuấn 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
231 205221XX Phạm Phú Tuấn 15 HTTT CLC Được gia hạn
232 205221XX Võ Huỳnh Anh Tuấn 15 KTTT CLC Được gia hạn
233 205221XX Nguyễn Minh Tùng 15 KTTT CLC Được gia hạn
234 205221XX Huỳnh Thị Bích Tuyền 15 KTTT CLC Được gia hạn
235 205221XX Lê Phương Tuyết 15 HTTT CLC Được gia hạn
236 205221XX Lê Hoàng Văn 15 KTMT CLC Được gia hạn
237 205221XX Lê Thị Tường Vi 15 KTTT CLC Được gia hạn
238 205221XX Phạm Quang Việt 15 CNPM CLC Được gia hạn
239 205221XX Hoàng Nguyên Vũ 15 KTTT CLC Được gia hạn
240 205221XX Nguyễn Xuân Anh Vũ 15 KTTT CLC Được gia hạn
241 205221XX Võ Huỳnh Anh Vũ 15 KTTT CLC Được gia hạn
242 205221XX Võ Lê Vũ 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
243 205221XX Huỳnh Việt Vương 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
244 205221XX Nguyễn Quốc Vương 15 KTMT CLC Được gia hạn
245 205221XX Hà Triệu Yến Vy 15 MMT&TT CLC Được gia hạn
246 205221XX Lưu Yến Vy 15 HTTT CLC Được gia hạn
247 205221XX Phạm Khánh Vy 15 KTTT CLC Được gia hạn
248 215200XX Bùi Đăng Huy 16 KTMT CQUI Được gia hạn
249 215200XX Lê Bảo Như 16 CNPM CQUI Được gia hạn
250 215200XX Huỳnh Lê Phong 16 HTTT CQUI Được gia hạn
251 215201XX Trương Văn Hoàng Sơn 16 CNPM CQUI Được gia hạn
252 215201XX Nguyễn Lưu Trọng Tấn 16 KHMT CQUI Được gia hạn
253 215201XX Nguyễn Triệu Thiên Bảo 16 MMT&TT CQUI Được gia hạn
254 215202XX Vũ Hoàng 16 CNPM CQUI Được gia hạn
255 215202XX Trần Thị Mỹ Huyền 16 MMT&TT CLC Được gia hạn
256 215202XX Lê Minh Khôi 16 HTTT CQUI Được gia hạn
257 215203XX Nguyễn Ngọc Thiên Kim 16 HTTT CQUI Được gia hạn
258 215203XX Trần Lê Yến Linh 16 CNPM CLC Được gia hạn
259 215203XX Châu Thiên Long 16 KHMT CQUI Được gia hạn
260 215203XX Nguyễn Thái Thành Long 16 KHMT CQUI Được gia hạn
261 215203XX Nguyễn Việt Nhật 16 KHMT CNTN Được gia hạn
262 215203XX Huỳnh Tiến Phát 16 CNPM CQUI Được gia hạn
263 215204XX Nguyễn Hoàng Phúc 16 HTTT CQUI Được gia hạn
264 215204XX Huỳnh Ngọc Quí 16 CNPM CQUI Được gia hạn
265 215204XX Phạm Ngọc Quí 16 KTTT CQUI Được gia hạn
266 215204XX Đỗ Mai Như Quỳnh 16 HTTT CQUI Được gia hạn
267 215204XX Võ Thị Hoài Thanh 16 MMT&TT CLC Được gia hạn
268 215204XX Đào Duy Thịnh 16 KHMT CQUI Được gia hạn
269 215204XX Lê Quốc Thuận 16 HTTT CLC Được gia hạn
270 215204XX Trương Vĩnh Tiến 16 HTTT CLC Được gia hạn
271 215204XX Lê Minh Toàn 16 MMT&TT CQUI Được gia hạn
272 215204XX Nguyễn Thị Huyền Trang 16 KTTT CQUI Được gia hạn
273 215204XX Nguyễn Thị Kiều Trang 16 MMT&TT CLC Được gia hạn
274 215204XX Doãn Công Trí 16 HTTT CQUI Được gia hạn
275 215205XX Mai Nhất Tùng 16 KHMT CNTN Được gia hạn
276 215205XX Nguyễn Phương Tùng 16 KHMT CQUI Được gia hạn
277 215205XX Nguyễn Thị Bảo Xuyên 16 HTTT CQUI Được gia hạn
278 215205XX Nguyễn Tuấn Anh 16 HTTT CLC Được gia hạn
279 215205XX Võ Hồng Kim Anh 16 HTTT CQUI Được gia hạn
280 215206XX Nguyễn Tuấn Bảo 16 CNPM CQUI Được gia hạn
281 215206XX Ngô Vũ Khánh Bình 16 MMT&TT CQUI Được gia hạn
282 215206XX Lưu Ngọc Linh Chi 16 HTTT CQUI Được gia hạn
283 215206XX Nguyễn Huy Cường 16 MMT&TT CQUI Được gia hạn
284 215206XX Kiều Hải Đăng 16 HTTT CLC Được gia hạn
285 215207XX Bùi Lê Trọng Đức 16 KTTT CQUI Được gia hạn
286 215207XX Trần Đức Trí Dũng 16 MMT&TT CQUI Được gia hạn
287 215207XX Nguyễn Đại Dương 16 HTTT CLC Được gia hạn
288 215207XX Phan Thanh Dương 16