Skip to content Skip to navigation

Kết quả điểm rèn luyện sinh viên HK1 2020-2021 dự kiến

Phòng CTSV công bố kết quả ĐRL SV học kỳ 1 2020-2021 dự kiến.

Sinh viên xem kết quả điểm rèn luyện tại: https://student.uit.edu.vn/sinhvien/tracuu/drl

Thời gian kiểm tra kết quả đến ngày 14.4.2021