Skip to content Skip to navigation

Kết quả Điểm rèn luyện sinh viên dự kiến Học kỳ 2 Năm học 2021-2022

Phòng CTSV thông báo kết quả điểm rèn luyện sinh viên dự kiến Học kỳ 2 năm học 2021-2022. Đây là kết quả DỰ KIẾN trước khi ra Hội đồng đánh giá.

Sinh viên xem điểm tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/tracuu/drl hoặc https://forum.uit.edu.vn/node/559367

Sinh viên có thắc mắc phản hồi tại https://forum.uit.edu.vn/node/559367 đến hết ngày 26.10.2022.