Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch Tuần sinh hoạt cuối khoá

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên Kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân cuối khoá.

Thời gian học: ngày 08,09,10/7/2013

Địa điểm: giảng đường 1 và 2

Lưu ý: Đây là tuần sinh hoạt bắt buộc đối với sinh viên cuối khoá, sinh viên không tham gia sẽ không được xét tốt nghiệp, sinh viên xem Quyết định số 01/QĐ-ĐHCNTT-CTSV ngày 21 tháng 02 năm 2011 ở muc Quy chế - Quy định


Tập tin đính kèm: 26_KH_DHCNTT_CTSV, 20_6_2013.pdf