Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch số 03/2019 - Triển khai quyết định số 1501/QĐ-TTG ngày 28/8/2015 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020 trong Trường ĐH CNTT, Đ

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.