Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID khi đi KCB thay BHYT giấy

Trên cơ sở đề xuất của BHXH Việt Nam, ngày 27/5/2021 Bộ Y tế đã có Công văn số 4316/BYT-BH về việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để đi KCB BHYT

Phòng Công tác Sinh viên hướng dẫn việc sử dụng vssID khi đi Khám chữa bệnh (KCB) tại các bệnh viện từ ngày 01/6/2021 như sau:

Từ ngày 01/6/2021, sinh viên có tham gia BHYT đi KCB được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy.

Sinh viên mất thẻ BHYT có thể xin cấp lại thẻ BHYT trên ứng dụng VssID.

Link thông báo của BHXH Việt Nam về việc sử dụng ứng dụng https://tinyurl.com/2tsfxuft

=> Lưu ý: những sinh viên nào chưa cài đặt ứng dụng VssID nhanh chóng cài đặt ứng dụng để sử dụng sau này.

Hướng dẫn cài đặt tại https://ctsv.uit.edu.vn/loai-bai-viet/bao-hiem-y-te