Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn số 01/2013 Xét trợ cấp xã hội cho sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

Số:   01 / HD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
   

 

              Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN XÉT TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN

 

Căn cứ Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, Trường Đại học Công nghệ thông tin hướng dẫn về việc thực hiện chế độ chính sách, và thực hiện việc xét trợ cấp xã hội trong năm học 2012 – 2013 cho các đối tượng sau:

  1. 1.Sinh viên dân tộc thiểu số có cha, mẹ sống ở vùng cao từ 3 năm trở lên:

-        Theo quyết định số 61/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ngày 12 tháng 3 năm 2009 (đính kèm văn bản):

-        Sinh viên làm đơn theo mẫu TCXH1

-        Kèm bản sao hộ khẩu có xác nhận ở địa phương, thường trú 3 năm trở lên ở vùng cao;

  1. 2.Sinh viên mồ côi cả cha và mẹ, không nơi nương tựa:

-        Sinh viên làm đơn theo mẫu TCXH2

-        Bản sao giấy khai sinh;

-        Giấy chứng tử của cha và mẹ, hoặc xác nhận của UBND phường xã cha mẹ đã mất;

  1. 3.Sinh viên tàn tật:

-        Sinh viên làm đơn theo mẫu TCXH3

-        Học sinh, sinh viên là người tàn tật theo quy định của Nhà nước tại Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995, Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, những người gặp khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật, được Hội đồng y khoa có thẩm quyền xác định (Việc xác định đối tượng có khó khăn về kinh tế áp dụng theo Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

-        Học sinh, sinh viên thuộc diện này phải xuất trình biên bản giám định y khoa và xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường về hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

  1. 4.Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế vượt khó học tập(gia đình thuộc diện xoá đói giảm nghèo)

-        Sinh viên làm đơn theo mẫu TCXH4

-        Giấy chứng nhận hộ nghèo (còn thời hạn) của UBND xã/ phường/ thị trấn.

Lưu ý: Sinh viên thuộc một trong các đối tượng nêu trên (nếu sinh viên thuộc nhiều đối tượng thì chỉ được hưởng mức trợ cấp xã hội cao nhất) làm Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội theo mẫu đơn tương ứng chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ nhận trợ cấp xã hội nộp tại phòng CTSV, chậm nhất vào ngày 01/03/2013. Trường sẽ không xem xét nếu sinh viên nộp đơn trễ theo thời hạn đã quy định.

Nơi nhận:

- BGH;

-Lưu VT.

 

TRƯỞNG PHÒNG CTSV

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Toàn

Tập tin đính kèm: mau_don_xin_huong_tro_cap_xa_hoi.doc