Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn Hồ sơ nhập học - 6. Giấy tờ chứng nhận Đối tượng ưu tiên, Khu vực ưu tiên

Tân sinh viên thuộc Đối tượng ưu tiên, Khu vực ưu tiên nộp Hồ sơ chứng nhận ưu tiên tương ứng với Đối tượng, Khu vực của sinh viên.

Danh mục các minh chứng cho Khu vực ưu tiên, Đối tượng ưu tiên khi tuyển sinh

1. KHU VỰC ƯU TIÊN (Khu vực 1, Khu vực 2, Khu vực 2NT)

Ưu tiên Khu vực Hồ sơ chứng nhận ưu tiên
Ưu tiên theo Trường THPT (Khu vực 2, 2NT) Không cần nộp thêm học bạ
Ưu tiên theo Hộ khẩu Thường trú (Khu vực 1):
  • Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú;
  • Học sinh các trường, lớp dự bị ĐH;
  • Học sinh các lớp tạo nguồn được mở theo quyết định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc UBND cấp tỉnh;
  • Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên;
  • Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân được cử đi dự thi, nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn; nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại các khu vực có mức ưu tiên khác nhau thì hưởng ưu tiên theo khu vực có thời gian đóng quân dài hơn; nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ.
Bản photo công chứng Sổ hộ khẩu hoặc bản chính Giấy xác nhận thông tin về nơi cư trú (Mẫu CT07 ban hành theo TT số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021).

2. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

Đối tượng ưu tiên Hồ sơ chứng nhận ưu tiên
Đối tượng 01 (nhóm UT1)
  Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại Khu vực 1 Bản sao trích lục Giấy khai sinh  Bản photo công chứng Sổ hộ khẩu hoặc bản chính Giấy xác nhận thông tin về nơi cư trú (Mẫu CT07 ban hành theo TT số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021).
Đối tượng 04 (nhóm UT2)
  Con liệt sĩ Giấy xác nhận của Phòng Lao động TBXH hoặc nơi quản lý đối tượng chính sách
  Con thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên Giấy xác nhận của Phòng Lao động TBXH hoặc nơi quản lý đối tượng chính sách
  Con bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên Giấy xác nhận của Phòng Lao động TBXH hoặc nơi quản lý đối tượng chính sách
  Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên Bản photo công chứng quyết định trợ cấp hoặc phụ cấp (ghi rõ phụ cấp cho đối tượng bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên hoặc mức 1). SV mang bản chính để đối chiếu
  Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh“ mà người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh“ bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên Giấy xác nhận của Phòng Lao động TBXH hoặc nơi quản lý đối tượng chính sách
  Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động Bản photo công chứng Quyết định được tặng thưởng danh hiệu
  Người bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến Biên bản giám định y khoa và Bản sao công chứng Quyết định trợ cấp hoặc phụ cấp (SV mang bản chính để đối chiếu)
  Con của người có công với cách mạng quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 về việc ưu đãi người có công với cách mạng Bản photo công chứng Quyết định
Đối tượng 06 (nhóm UT2)
  Là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01. Bản sao trích lục Giấy khai sinh
  Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81% Giấy xác nhận của Phòng Lao động TBXH hoặc nơi quản lý đối tượng chính sách
  Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81% Bản photo công chứng quyết định trợ cấp hoặc phụ cấp (ghi rõ phụ cấp cho đối tượng bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81% hoặc mức 2). SV mang bản chính để đối chiếu
  Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CPngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng Bản photo công chức quyết định trợ cấp một lần của Giám đốc Sở Lao động TB&XN (TS mang bản chính để đối chiếu)
  Con của người có công giúp đỡ cách mạng Bản photo công chứng quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của Sở Lao động TB&XH
Đối tượng 07 (nhóm UT2)
  Người khuyết tật nặng Bản chính Giám định y khoa với mức khuyết tật từ 5-11 điểm (Mẫu số 5 hoặc số 7 theo Thông tư số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT)

 

Sinh viên gửi thắc mắc về hồ sơ nhập học (nếu có) tại https://forum.uit.edu.vn/hotrotans