Skip to content Skip to navigation

Gia hạn thời gian nộp tiền BHYT 2024

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo đến sinh viên về việc gia hạn thời gian đóng tiền mua BHYT cũng như khảo sát đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu như sau:

Thời gian: từ ngày 22/12/2023 đến 20 giờ ngày 24/12/2023

Sinh viên xem thông báo nộp tiền và đăng ký https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-dong-tien-mua-bhyt-nam-2024

Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi tại https://forum.uit.edu.vn/node/567683

Sau thời gian trên, Phòng CTSV sẽ tiến hành mua BHYT năm 2024 cho sinh viên.