Skip to content Skip to navigation

Gia hạn thời gian đóng tiền mua BHYT năm 2018 đợt bổ sung

Chào các bạn,
Phòng Công tác Sinh viên sẽ gia hạn thời gian đóng tiền mua BHYT năm 2018 đợt bổ sung đến hết ngày 14/01/2018.

Sinh viên lưu ý: đây là đợt gia hạn cuối cùng để mua BHYT của năm 2018.